Živka Kancijanić

Biografija:

Rođena u Hreljići (Marčana). Ekonomistica u mirovini. Nastanjena u Vodnjanu.

Poezija : Samostalne zbirke – Komo moje duše, Zrhi ud udori, Između Njega i mene i Zog na laštri

***

MALA TAJNA

–  Foška, jopet si zakasnila – je maještra vikala  i za uho je potezala. Trpila je i mučala aš ni više znala ča reći kako bi se upravdala. Sva crlena, zapušena, najraje bi bila zaplakala. Kad bi je samo u banak puštila, vreda bi sve zabila. Ma prije tega je morala zreći još jenu laž, ki zna ku po redu. Srića, već ju je bila zmislila: – Morala san poj malega brata viti, aš je sam doma, svi moji su pošli u goru grabiti.

Bila su to trda vrimena, zajno pokle vojske, u dinbokoj  ćićkoj kotlini, ka  ni mogla prihraniti tolika usta. Dica su se rajala, svako lito jedan. Više put su se žene pominjale:  – Foši će ti tega brižnoj Bog uzeti. Mali cimitar ne kraju sela je bija pun malih, bilih, križići. Tote su se zakapali anđeli, ki nisu imali dosta force u toj suroj gnjili stopičati, pak su se na svojih krilići u laviške digli. Ni bilo mediga ni medežije.  Za čuda njih ča su pod bori, se znalo da bi njin najbolja medežija bila puna materina cica, eli  polić mlika na dan  kega ni bilo.

Foška je bila anđeja ki je usta na zemlji. Lipa, bijonda,  z velikima modrima oči, kako da je more u njima nosila, z žutima lasi ke nanki jedan današnji perukjer ne bi tako pitura ni nabrklja. Kako tičica je naokolo skakljala, oko svakega se dragomanila i svin je bila draga. Ud unih ki su se kapaci pod kožu uvući. Ud svega na njoj, najteži su bili lasi i  čelo. Visoko čelo, kako da je u njemu skrijena mudrost kako biti anđeja na zemlji, misto na nebu. S kili se lako nosila, aš je smiron bila lačna, lačna svega.

U školi je upijala saku besidu. Sve ča je čula je zapoštala. Samo ni imala pogodu čuda čuti, aš ni bilo ni radija, ni televizije, ni đornala, ni štionice. Zato je upijala sve ča je rekla maeštra i plovan. Ko je kad kadi našla kakov kus đornala, eli kakov libar, na skriveći je do zadnjega slova sve proštila i ni lako niš zabila. Zato njoj škola ni bila nikakov problem. Maeštrovica je je  volila, samo njoj ni mogla više praštati ča je deboto saki dan pokle odmora zakasnila.

Njoji problem je bija samo štumig. Vajk je u njemu kruljilo. Kako da je je štipa, kadička, nikad njoj ni da mira. Kad je mati  dilila, ko je imala ča, vajk se poli pinjate rivala, ma je malo ulovila. Krdenča je  bivala prazna. Kruh se zajno pojija, a mrvu cukra ča je katerkad kupila na tešere, mati je dobro spravljala.

Teško je govoriti za glad, unemu ki ga ni prova. Ma kad počne glava boliti, prid oči škuriti, ko gvaj more saki će sve učiniti da ča u usta hiti. Tako je i Foška u svojoj muki ud štumiga, svoju zlatnu kavu našla. I dobro njoj je hodilo, dok  njoj se maeštra z svojin kratkin odmoron, ni na putu spričila. Ud drugih ni bila pirikula. Mati i utac su u tu uru po tujih njivah delali, stariji braća su tuje krave čuvala, a manji i tako nisu još kapili. Steši za sako novolendo ona je sve sigurala. Lipo je na škrpače poslagala kopanje, dvoje bisage, očev tombulac, krbu z par naramki slame i sve to naokolo garme, tako da  ko ki ud fali u štalu kapita kad ne rabi, se lako skrije da je ne ušalva. To su njoja mala glava i visoko čelo, rišili.

Čuda više je je mučilo uno ča je čula ud plovana. Je li to grih, koliko grihi dela ud jedanput, će li sve zapoštati kad se bude pošla spovidati, je li bolje te grihe zanikati, pak hi samo Bogu  povidati? To bi njoj mogla mati povidati, ma kako mater pitati, kad mati saki dan broji da bi ud pet kokoš tribalo u garmi biti više jaji i da bi jaja, kad bi hi bilo, foši mogla malega brata uzdraviti i da čeka kad će hi nakupiti za so kupiti? Ud takovih pensiri su se grihi samo rojili. Po plovanoven računu bi bila tat, lažljivka, hudoba ča je kriva da se brat ni uzdravija…

Tako se više put na dan zapensivala, dok ne bi sama sebi zapovila da je to zadnji put i da više neće nikad to učiniti. Malo su je tišile i beside ud maeštrovice, ka njin je svaki dan ponavljala da Boga ni, da su ga zmislili ljudi, a da su ljudi nikad bili šimje. Mogari kad je to doma povidala, su noj rekli da ne  sluša sve maeštrovicu. Više put je je to šempijivalo, pak je uzela da je istina uno ča njoj paše. To za šimje je u nojoj glavi bilo deboto jušteca, aš njoj je stari  Šime, ki je vajk ništo vika i kega je ud malega imala strah, spodoba jušto šimji.

Danas je je pak trefila nova muka. Maeštovica njoj je rekla da mati mora doj u školu da njoj ona intima kako Foška ne more iz škole imati navar brata. Kako će sad to reći materi, kad mati sobon na njivu brana brata.Velike muke su je trefile. Smiron se u banku mišala, malo slušala i molila unega malega Boga ud doma, s kin se ustane i gre spati i ki nima veze z maeštrovicon, da njoj pomore.

Zazvonilo je za odmor. Foška je kako vajk zletila z škole i zatekla se doma piti. Samo piti, jisti je znala da ni ča, a već je bila odlučila, zabiti će na svoju užancu. Ušla je u hižu, vreda, aš vrata se uni put nisu ključala, ni bila pirikula, aš i tako ni bilo ča uzeti. Pila je vode, na banku je našla kus kruha i jušto kad je stila partiti nazda, već je bila pasala prag, kad je čula kako kokoš kokodače. – Će, neće, će neće, sama se sobon karala i ni zdurala. Prazan štumig je jači ud volje. U hip je na ex popila lipo, glatko, mljako jaje i već ćutila forcu ka će njoj dati vitar u noge da ne zakasni. Zatekla se  i trupila u kopanje, pala priko njih, a z glavon udrila u manjaduru. Zaškurilo njoj se i ki zna koliko bi još bila tako stala da ni doša sused Jožić ki je čuja niki štrmor. Z čela njoj je tekla krv, a livu ruku ni mogla moviti. Stiskala je zube ma iz velikih modrih oči su pljuštale suze kako da je povodnjak. Zaprla je oči i u sebi molila unega svoga malega Isusa s kin zaspi i s kin se budi, da njoj pomore.

            Jožić se prenuja i poteka zvati maeštrovicu, aš njoji su bili daleko u kampanji. Kad je došla maeštrovica, Foška je prez pristanka  ronila gorke suze kako da hi tiraju sve une laži. Više ud prikinjene ruke bolilo je ča će maeštrovica viditi da njoj brat ni doma, da je z materon. Maeštrovica je je uzela u krilo i čvrsto ulovila oko vrata, a iz Foške su same ud sebe počele letiti sve une beside ke je pensala reći samo plovanu eli svojen malen Isusu. Maeštrovica je  slušala i plakala skupa š njon. Kad je finila, Foški se paralo da je više niš ne boli, da je raskrcala svu teginju ka je je pritiskala ud početka škole, da je sve vedro i lipo i da nikad više neće niš zlagati.

            Zamotali su njoj ruku i zvali kračerošu aš ju je tribalo peljati dvajset kilometri do prve ambulante. Tamo su njoj stavili gips. Sve je to lako podnila. Paralo njoj se kako da je ta ruka ud nje učinila niku novu, veselu i kuntentu Fošku, ka je već do dva dana jopet pošla u školu.

Maeštrovica je svaki dan š njon dilila svoju marendu. Foška je bila sve bolja i bolja u učenju i vladanju. Ona i maeštrovica su čuvale svoje tajne. Jena ud njih je bila da je maeštrovica priznala Foški da i ona moli Isusa prije nego zaspije, kad se ustane i u svakoj potribi, samo to ne smi reći dici ni ninemu, aš bi zgubila delo. Foška to nikad ni spomenula ni svojoj materi.

            Pasala su lita i lita. Prinapućena ćićka kotlina se sprazla. Ljudi su se raštrkali po svitu, trbuhon za kruhon. Jeno proliće, u mali hospicij u daleken Sidneju, dopeljali su već potpuno iznemoglu ženu bistre pameti. Tamo je već više ud dvajset lit takove tendila Foška, ka je počela delati kad je zgojila svoju dicu. Ni tribalo čuda, samo jedna pogled i nakon po vika  jopet su si pale u zagrljaj maeštrovica i Foška. Foška, za ku su tamo govorili da ima zlatne ruke i još zlatniju dušu, je do zadnjega hipa tendila svoju maeštru.  Kad se mirna i tiha selila iz vega svita  u teplen zagrljaju Foške, tiho njoj je šapla: – Našu malo tajnu nosin sobon.